Обучение за ВОМР лидери

Обучение за ВОМР лидери

В периода 30-31.07.2021 г. в Културно-информационен център с. Невестино, община Невестино се проведе Обучение за ВОМР лидери, в което се включиха 9 участници от общините Невестино и Кюстендил, избрани чрез предварително проведена информационна кампания и подбор. Участниците преминаха тримодулно обучение със следния обхват: Общи модули: Какво е ВОМР лидер?; Защо е необходим ВОМР лидер?; Кога … Продължение

ПОКАНА

Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил” отправя покана към гражданите за участие в подбор за предстоящо ОБУЧЕНИЕ НА ВОМР ЛИДЕРИ /ВОМР – Водено от общностите местно развитие/. Търсят се хора в трудоспособна възраст /над 18 г./, жители на общините Невестино и Кюстендил /без гр. Кюстендил/- студенти, работещи и безработни, представители на НПО, държавния и бизнес сектор. … Продължение

За проекта

Проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил“, №BG06RDNP001-19.372-0006, Договор №РД 50-86/09.07.2021 г. Проектът е по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., процедура … Продължение