За нас

Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил” /МИГ Невестино-Кюстендил/ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, създадено през 2016 г.

През 2024 г. към сдружението бяха присъединени общините: Трекляно, Бобошево, Рила и Кочериново.

Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил – Трекляно – Бобошево – Кочериново – Рила“/МИГ Невестино – Кюстендил – Трекляно – Бобошево – Кочериново – Рила/ е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено, демократично обединение на физически и юридически лица, които работят за осъществяване целите на Сдружението.

Предметът на дейността на Сдружението е да подготвя, утвърждава и прилага Стратегия за Водено от общностите за местно развитие /ВОМР/ на територията на общините Невестино – Кюстендил – Трекляно – Бобошево – Кочериново – Рила, без строителните граници на гр. Кюстендил, спазвайки принципите на подхода ЛИДЕР, да ръководи и контролира изпълнението на Стратегия за ВОМР на територията на „МИГ“ и да участва в дейности и проекти, които не са предвидени в Стратегия за ВОМР, но допринасят за изпълнение целите на Сдружението.

Целите на Сдружението са съсредоточени върху повишаване конкурентоспособността на земеделието, развитие на неземеделски, младежки, културни, образователни и социални дейности, насърчаване въвеждането на иновации, насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността, подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства, съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска, трансгранично сътрудничество и др.

За постигането на поставените цели, усилията на Сдружението са съсредоточени в следните области: организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, създаване и развитие на услуги в съответствие с нуждите на местното население, участие в дейности и проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието, образование и др.

Членовете на Сдружението участват в инициативи по повод отбелязването на Националните празници – 3 март, 24 май, 6 септември, 22 септември, официалните празници на общините Невестино и Кюстендил, информационни кампании, Да почистим България и много др.

От създаването си Сдружението е активна организация с участия и партньорства в мероприятия от местен и национален характер. В резултат на своята дейност, членовете на Сдружението имат добре изграден капацитет за плануване, организиране, провеждане и промотиране на всякакъв вид събития.