ПОКАНА

Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил” отправя покана към гражданите за участие в подбор за предстоящо ОБУЧЕНИЕ НА ВОМР ЛИДЕРИ /ВОМР – Водено от общностите местно развитие/. Търсят се хора в трудоспособна възраст /над 18 г./, жители на общините Невестино и Кюстендил /без гр. Кюстендил/- студенти, работещи и безработни, представители на НПО, държавния и бизнес сектор. … Продължение

За проекта

Проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил“, №BG06RDNP001-19.372-0006, Договор №РД 50-86/09.07.2021 г. Проектът е по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., процедура … Продължение