Картофопроизводителите получиха 1,25 млн. лева за борба с телените червеи

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 1,25 млн. лв. (1 258 283 лв.) на 275 картофопроизводители по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.Помощта е предназначена за малки и средни … Продължение

Публикувана е справката за заявените кадастрални имоти за 2022 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) е обновен регистъра „Справка за заявени Кадастрални имоти (КИ) “ за 2022 г. ДФЗ обработи информацията и публикува справката месец по-рано от крайния срок, който е 30 юли 2022 г.За собствениците на земеделски земи, които се интересуват кой ползва имотите им, е важно … Продължение

Започна приемът по подмярка 6.1 за млади земеделски производители

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева, като около 50 хил. лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Чрез подмярката се цели да бъдат подпомогнати проекти на … Продължение

Уъркшоп „Цели и приоритети за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за периода 2021-2027 г.

На 14.12.2021 г. в с. Невестино се проведе Уъркшоп за представяне и дискутиране на резултатите от проведено анкетно проучване и дефиниране на цели и приоритети за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за периода 2021-2027 г.В събитието се включиха 30 представители на заинтересованите страни от територията на МИГ Невестино – Кюстендил, както … Продължение

Анкетно проучване за идентифициране на мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия на миг Невестино – Кюстендил в периода 2021-2027 г.

В периода 15 октомври – 15 ноември 2021 г. на територията на МИГ Невестино – Кюстендил бе проведено анкетно онлайн проучване за идентифициране на мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия в периода 2021-2027 г. Целева група на проучването бяха активни жители и представители на заинтересованите страни, живеещи на територията на МИГ Невестино … Продължение

Анкетно проучване

Уважаеми дами и господа от територията на община Невестино и община Кюстендил, Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил” провежда анкетно проучване сред представители на заинтересованите страни на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за идентифициране и дефиниране на конкретни мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия в периода 2021-2027 г. Въз основа … Продължение

МИГ Невестино – Кюстендил проведе поредица от събития за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност

В периода 20-22 август 2021 г. в с. Невестино, община Невестино бяха организирани поредица от инициативи за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност сред населението на територията на МИГ Невестино – Кюстендил. В 3 поредни дни в Културно-информационния център в с. Невестино бяха организирани 3 тематични кръгли маси по трите приоритетни направления на Стратегията … Продължение

МИГ Невестино – Кюстендил организира поредица от събития за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност

В периода 20-22 август 2021 г. в с. Невестино, община Невестино ще бъдат организирани поредица от инициативи за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност сред населението на територията на МИГ Невестино – Кюстендил. В 3 поредни дни от 10:00 до 16:00 ч. в Културно-информационния център в с. Невестино ще бъдат организирани 3 тематични кръгли … Продължение

Обучение за ВОМР лидери

Обучение за ВОМР лидери

В периода 30-31.07.2021 г. в Културно-информационен център с. Невестино, община Невестино се проведе Обучение за ВОМР лидери, в което се включиха 9 участници от общините Невестино и Кюстендил, избрани чрез предварително проведена информационна кампания и подбор. Участниците преминаха тримодулно обучение със следния обхват: Общи модули: Какво е ВОМР лидер?; Защо е необходим ВОМР лидер?; Кога … Продължение

ПОКАНА

Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил” отправя покана към гражданите за участие в подбор за предстоящо ОБУЧЕНИЕ НА ВОМР ЛИДЕРИ /ВОМР – Водено от общностите местно развитие/. Търсят се хора в трудоспособна възраст /над 18 г./, жители на общините Невестино и Кюстендил /без гр. Кюстендил/- студенти, работещи и безработни, представители на НПО, държавния и бизнес сектор. … Продължение