Уъркшоп „Цели и приоритети за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за периода 2021-2027 г.

На 14.12.2021 г. в с. Невестино се проведе Уъркшоп за представяне и дискутиране на резултатите от проведено анкетно проучване и дефиниране на цели и приоритети за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за периода 2021-2027 г.
В събитието се включиха 30 представители на заинтересованите страни от територията на МИГ Невестино – Кюстендил, както и 9 ВОМР лидери, преминали обучение в рамките на проекта.
Целта на workshop-а бе да популяризира допълнително подхода ВОМР и възможностите за развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил чрез него през следващия програмен период, както и да осигури ангажираност на заинтересованите страни в процеса към устойчиво развитие на целевата територия на базата на нейните конкурентни предимства.
В рамките на срещата бяха идентифицирани и дефинирани следните цели и приоритети за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за периода 2021-2027 г.:
Стратегическа цел: Подобряване качеството на живот на територията на МИГ Невестино – Кюстендил чрез повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и разнообразяване на социалните дейности.
Приоритет 1: Повишаване на икономическата активност, конкурентоспособност на местния бизнес и създаване на нови работни места
Специфична цел 1.1.: Модернизация на предприятията и инвестиции в местната икономика
Специфична цел 1.2.: Подкрепа за местния бизнес и предприемачество
Приоритет 2: Привличане и задържане на младите хора, приобщаване и помощ за хора от различни уязвими групи
Специфична цел 2.1.: Идентифициране, подкрепа и приобщаване на уязвимите групи
Специфична цел 2.2.: Създаване и подобряване на дребна по мащаб публична инфраструктура
Приоритет 3: Развитие на човешкия потенциал в подготовката и управлението на проекти, допринасящи за устойчиво развитие на територията
Специфична цел 3.1.: Повишаване знанията и уменията на местната общност за сътрудничество при подготовка и управление на проекти
Специфична цел 3.2.: Повишаване капацитета на МИГ за управление на проекти и стратегии за местно развитие.

Инициативата е по Проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил“, №BG06RDNP001-19.372-0006, Договор №РД 50-86/09.07.2021г. Проектът е финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020,съфинансирана от ЕЗФРСР.