ПОКАНА

Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил” отправя покана към гражданите за участие в подбор за предстоящо ОБУЧЕНИЕ НА ВОМР ЛИДЕРИ /ВОМР – Водено от общностите местно развитие/.

Търсят се хора в трудоспособна възраст /над 18 г./, жители на общините Невестино и Кюстендил /без гр. Кюстендил/- студенти, работещи и безработни, представители на НПО, държавния и бизнес сектор.

Обучението ще бъде двудневно и се очаква да бъде организирано в периода 29.07.2021– 06.08.2021 в с. Невестино и ще обхване теми по трите приоритета на Стратегията за ВОМР на МИГ Невестино – Кюстендил:
Приоритет 1 – Повишаване на икономическата активност, конкурентоспособност на местния бизнес и създаване на нови работни места
Приоритет 2 – Привличане и задържане на младите хора, приобщаване и помощ за хората от различни уязвими групи
Приоритет 3 – Развитие на човешкия потенциал в подготовката и управлението на проекти, допринасящи за устойчивото развитие на територията

Преминалите обучението ще се включат в 3 еднодневни тематични кръгли маси за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност, които ще се проведат в периода 15-30.08.2021 г. в с. Невестино.

За кандидатстване е необходимо да изпратите попълнено Заявления за участие /по образец/ до 20.07.2021 г., на следния ел. адрес: mignk@abv.bg. Подборът на участниците ще се извърши от Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил”. Ако отговаряте на изискванията, ще бъдете поканени на интервю в периода 23-26.07.2021 г. в с. Невестино.

Обучението ще се проведе като част от проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., процедура №BG06RDNP001-19.372, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил” има за основна цел създаване на ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил на базата на подхода ВОМР, местната идентичност и местните конкурентни предимства.