ПОКАНА

До
Всички членове на
МИГ Невестино – Кюстендил

П О К А Н А

УС на МИГ Невестино – Кюстендил свиква Общо събрание
на Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил“
Дата и час на провеждане: 25.03.2024 г. от 18:00 часа
Място на провеждане:
Залата на Културно – информационния център, находящ се в с. Невестино, област Кюстендил, ул. „Владимир Поптомов“ № 29 а, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане на нови членове на Сдружението по подадени молби;
  2. Промяна в наименованието на Сдружението
  3. Промени в Устава на Сдружението;
  4. Промяна в състава на колективния управителен орган.
    При липса на кворум, съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС:
ИВАН АНДОНОВ