Обучение за ВОМР лидери

В периода 30-31.07.2021 г. в Културно-информационен център с. Невестино, община Невестино се проведе Обучение за ВОМР лидери, в което се включиха 9 участници от общините Невестино и Кюстендил, избрани чрез предварително проведена информационна кампания и подбор. Участниците преминаха тримодулно обучение със следния обхват:
Общи модули: Какво е ВОМР лидер?; Защо е необходим ВОМР лидер?; Кога има нужда от лидерство при подхода ВОМР?; Как хората се научават да бъдат лидери?; Какви качества трябва да има успешният ВОМР лидер?; Получаване и даване на подкрепа като ВОМР лидер;
Специфични модули за всеки приоритет от Стратегията за ВОМР на МИГ:
П1 – насърчаване на икономическата активност и предприемачество; управление на човешките ресурси в предприятията;
П2 – работа с хора от уязвими групи; привличане и мотивация на младежи за устойчива заетост;
П3 – цикъл за подготовка и управление на проекти.

Инициативата е част от проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил”, №BG06RDNP001-19.372-0006, Договор №РД 50-86/09.07.2021 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., процедура №BG06RDNP001-19.372, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Бенефициент по проекта е Сдружение „МИГ Невестино – Кюстендил”. Обучението бе проведено от външен изпълнител – фирма „Региоплан” ЕООД гр. София.