МИГ Невестино – Кюстендил организира поредица от събития за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност

В периода 20-22 август 2021 г. в с. Невестино, община Невестино ще бъдат организирани поредица от инициативи за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност сред населението на територията на МИГ Невестино – Кюстендил. В 3 поредни дни от 10:00 до 16:00 ч. в Културно-информационния център в с. Невестино ще бъдат организирани 3 тематични кръгли маси по трите приоритетни направления на Стратегията за ВОМР на МИГ:
20.08.2021 – „Насърчаване на икономическата активност и предприемачество. Управление на човешките ресурси в предприятията”
21.08.2021 – „Работа с хора от уязвими групи. привличане и мотивация на младежи за устойчива заетост”
22.08.2021 – „Цикъл за подготовка и управление на проекти”.
Целта на кръглите маси е разясняване и популяризиране на подхода ВОМР сред участниците, представяне на разработената Стратегията за ВОМР на МИГ, както и информиране на заинтересованите страни за необходимостта от тяхното активно участие в процеса на актуализиране и в последствие на изпълнение на Стратегията с цел постигане на устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил на базата на нейните конкурентни предимства.
Паралелни съпътстващи събития:
– 20-22.08.2021, 12:00 ч., КИЦ с. Невестино – Откриване на мултимедийни изложби за местното културно-историческо наследство – народни носии, занаяти, предмети от народното творчество, културни забележителности от региона и др.
– 20-22.08.2021 от 12:30 до 14:30 ч., Парк с. Невестино – Фолклорни песни, танци и обичаи от региона с участието на състави и изпълнители от читалища от региона.

Желаещите да се включат в кръглите маси следва да заявят участие до 16.08.2021 г. на e-mail: mignk@abv.bg. Във всяка кръгла маса ще могат да се включат по 10 участници. Входът за концертите е свободен.

Инициативите са в рамките на
проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ „Невестино – Кюстендил“, №BG06RDNP001-19.372-0006, Договор №РД 50-86/09.07.2021 г., финансиран по процедура BG06RDNP001-19.372 по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г., съфинансирана от ЕЗФРСР.