Анкетно проучване

Уважаеми дами и господа от територията на община Невестино и община Кюстендил,

Сдружение „Местна инициативна група Невестино – Кюстендил” провежда анкетно проучване сред представители на заинтересованите страни на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за идентифициране и дефиниране на конкретни мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия в периода 2021-2027 г.

Въз основа на проведеното проучване ще бъде разработен Анализ на идентифицираните мерки и дейности, които да бъдат включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Невестино – Кюстендил на базата на нейните конкурентни предимства за периода 2021-2027.

Анкетата е насочена към жители на община Невестино и община Кюстендил /без административните граници на гр. Кюстендил/

Вашето мнение и идеи са важни за нас!

Анкетна карта: https://forms.gle/v4RB5TZnUFAZzHRt9