ЛИДЕР/ВОМР

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014-2020 год. се нарича ВОМР – „Водено от общностите местно развитие“.

Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително с политиките по десегрегация и деинституционализация.

Подходът Лидер през 2014-2020 год. се прилага на ниво община или обединение на съседни общини.
Всяка Стратегия за ВОМР обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.

Финансовата помощ по тази мярка е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР.