Проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил“,
№BG06RDNP001-19.372-0006,
Договор №РД 50-86/09.07.2021 г.

Проектът е по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., процедура №BG06RDNP001-19.372.

Период на изпълнение: 09.07.2021 – 09.01.2022 г.

Общ бюджет на проекта:

 • 24 862,50 лв. европейско
 • 2 762,50 лв. национално и
 • 900,00 лв. собствено съфинансиране

Главна цел: Създаване на ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил на базата на подхода ВОМР, местната идентичност и местните конкурентни предимства.

Специфични цели:

 • Въвеждане на иновативни практики за създаване на ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил;
 • Популяризиране на подхода ВОМР сред населението на територията на МИГ Невестино – Кюстендил;
 • Популяризиране на местната идентичност и дефиниране на цели и приоритети за развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил на базата на местните конкурентни предимства сред населението.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности:

 1. Подбор и провеждане на двудневно обучение на ВОМР лидери
 2. Организиране и провеждане на събития за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност
 3. Провеждане на анкетно проучване сред заинтересованите страни на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за идентифициране на мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територията в периода 2021-2027 г.
 4. Организиране и провеждане на еднодневен Workshop

Очаквани резултати от реализацията на проекта:

 • Въведени иновативни практики за създаване на ВОМР лидери за развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил;
 • Популяризиран подход ВОМР сред населението на територията на МИГ Невестино – Кюстендил;
 • Популяризирана местна идентичност и дефинирани цели и приоритети за развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил на базата на местните конкурентни предимства.