МИГ Невестино – Кюстендил проведе поредица от събития за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност

В периода 20-22 август 2021 г. в с. Невестино, община Невестино бяха организирани поредица от инициативи за популяризиране на подхода ВОМР и местната идентичност сред населението на територията на МИГ Невестино – Кюстендил. В 3 поредни дни в Културно-информационния център в с. Невестино бяха организирани 3 тематични кръгли маси по трите приоритетни направления на Стратегията за ВОМР на МИГ:
20.08.2021 – „Насърчаване на икономическата активност и предприемачество. Управление на човешките ресурси в предприятията”
21.08.2021 – „Работа с хора от уязвими групи. Привличане и мотивация на младежи за устойчива заетост”
22.08.2021 – „Подготовка и управление на проекти”.
Целта на кръглите маси бе разясняване и популяризиране на подхода ВОМР сред участниците, представяне на разработената Стратегията за ВОМР на МИГ, както и информиране на заинтересованите страни за необходимостта от тяхното активно участие в процеса на актуализиране и в последствие на изпълнение на Стратегията с цел постигане на устойчиво развитие на територията на МИГ Невестино – Кюстендил на базата на нейните конкурентни предимства.
Паралелно по време на Кръглите маси бяха организирани Мултимедийни изложби за популяризиране на местното културно-историческо наследство – народни носии, занаяти, предмети от народното творчество, културни забележителности от региона, фестивали, празници, обичаи и др., както и Фолклорни концерти на откритата сцена в Парка на с. Невестино – песни, танци и обичаи от региона.

Инициативите са в рамките на
проект „ВОМР лидери за устойчиво развитие на територията на МИГ „Невестино – Кюстендил“, №BG06RDNP001-19.372-0006, Договор №РД 50-86/09.07.2021 г., финансиран по процедура BG06RDNP001-19.372 по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г., съфинансирана от ЕЗФРСР.