Индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси и мобилни общински офиси на НССЗ за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.

Целта на изнесените приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от ПРСР.
Графикът за провеждане на изнесените приемни се актуалуизира периодично.
Индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси и мобилни общински офиси на НССЗ за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. може да видите тук.
Графикът е актуален към 06 март 2024 г.